Gedragscode

Voor alle medewerkers van HijamaCursus.eu geldt een gedragscode. De gedragscode bevat een aantal uitgangspunten en waarden. Deze gelden voor alle actoren die te maken krijgen met HijamaCursus.eu, maar ook voor de omgang met personen van buiten de organisatie. Iedereen kan ons aanspreken op ons handelen. Kort samengevat vinden wij de volgende waarden belangrijk:

  • Professionaliteit
  • Onafhankelijkheid
  • Objectiviteit
  • Betrouwbaarheid
  • Respect
  • Collegialiteit
  • Soberheid
  • Duurzaamheid

Professionaliteit

Ons handelen is gericht op het bevorderen van goed openbaar bestuur. We streven ernaar om creatieve, realistische en robuuste bijdragen te leveren aan het openbaar bestuur. Daarbij hebben we oog voor maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. Dit schept hoge verwachtingen bij parlement, publiek en pers. Ons werk moet dan ook aan hoge kwaliteitseisen voldoen.

Onafhankelijkheid

Onze onafhankelijkheid moet boven elke twijfel verheven zijn. Dit betekent bijvoorbeeld dat we geen nevenfuncties vervullen die zich niet verdragen met een goede uitoefening van onze hoofdtaken. Ook aanvaarden we geen grote geschenken of gunsten, omdat dit van invloed zou kunnen zijn op onze besluit- en oordeelsvorming.

Objectiviteit

We treden organisaties waarmee we te maken hebben onbevooroordeeld tegemoet. Onze bevindingen, conclusies en aanbevelingen vloeien navolgbaar voort uit het onderzoekswerk en doen recht aan de feiten. Gelijke gevallen behandelen we gelijk.

Betrouwbaarheid

Tegenover de personen en organisaties waarmee we in ons werk te maken hebben, zijn we helder en consistent in ons optreden en betrachten we fair play. We komen de met hen gemaakte afspraken na. Ook onderling stellen we ons open en eerlijk op, houden ons aan gemaakte afspraken, bieden elkaar ruimte om onze opvattingen naar voren te brengen en nemen elkaar daarbij serieus.

Respect

We tonen ons bewust van de opvattingen en eigenschappen van anderen en respecteren deze zoveel mogelijk. Anderen behandelen we met het respect waarmee we zelf behandeld willen worden. We bieden geen ruimte aan discriminatie in welke vorm dan ook of aan andere vormen van ongewenst gedrag zoals pesten, intimideren of negeren. We luisteren actief naar elkaar en hanteren fatsoenlijke en menselijke omgangsvormen.

Collegialiteit

Een prettig werkklimaat bevordert een optimaal functionerende organisatie. Dit betekent dat we open zijn in onze communicatie, prettig samenwerken en elkaar helpen. Binnen de Algemene Rekenkamer moet er ruimte tot ontplooiing zijn. Dit betekent ook dat we fouten mogen maken en dat we van gemaakte fouten willen leren.

Soberheid

We zijn ons ervan bewust dat ons functioneren uit gemeenschapsgeld wordt bekostigd. We zijn loyaal aan het beleid van onze organisatie en gebruiken tijd, faciliteiten en materialen uitsluitend voor zover dat bij het werk passend is.

Duurzaamheid

In onze eigen organisatie houden we niet alleen rekening met de gevolgen van ons handelen voor ‘hier en nu’ maar ook met de gevolgen voor ‘daar en later’. Dat houdt in dat we bewust omgaan met natuurlijke hulpbronnen en in ons werk gebruik maken van duurzame en eerlijke producten.

Wat doen we verder met de gedragscode?

De Algemene Rekenkamer wil dat de gedragscode een ‘levend document’ is. We evalueren de code regelmatig en passen deze aan als dat nodig is. In elk jaarlijks functioneringsgesprek met een medewerker van de Algemene Rekenkamer komt de code aan de orde. Ook tijdens evaluaties van onderzoeken kan de gedragscode naar voren komen. Tijdens interne opleidingen maken Rekenkamermedewerkers zich de gedragscode eigen.